26.10.2021 - Komunikat o planie podziału spółki Services VOX sp. z o.o.

Zarząd Services VOX sp. z o.o. z siedzibą w Czerwonaku, przy ul. Gdyńskiej 143, 62-004 Czerwonak, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000921217, NIP: 7820021660, REGON: 001389299, kapitał zakładowy 23.095.200,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych, 00/100), zwanej dalej „Spółką Dzieloną”, działając zgodnie z art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że w dniu 26 października 2021 roku został przyjęty i podpisany plan podziału Spółki Dzielonej, który niniejszym zostaje udostępniony do publicznej wiadomości.

Istota planowanego podziału Spółki Dzielonej polega na wydzieleniu ze Spółki Dzielonej spółki nowo zawiązanej, tj.: spółki pod firmą: VOX CUW sp. z o.o. (dalej: „Spółka Nowo Zawiązana”), w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) - w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeniesienie przedmiotowych części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiązaną i pozostawienie pozostałej części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w Spółce Dzielonej.

 

Dokumentacja planu podziału:

Plan podziału.pdf

Uchwała Zarządu ws. przyjęcia planu podziału.pdf

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2.pdf

Załącznik nr 3.pdf

Załącznik nr 4a.pdf

Załącznik nr 4b.pdf

Załącznik nr 4c.pdf

Załącznik nr 4d.pdf

Załącznik nr 5.pdf

Załącznik nr 6a.pdf

Załącznik nr 6b.pdf

Załącznik nr 6c.pdf

Załącznik nr 7.pdf

 

Infolinia sklepu internetowego (67) 253 94 94 (8:00 - 16:00)